Klauzula informacyjna o administratorze

PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRATORA DANYCH SĄ:

Centrum Turystyczno – Rekreacyjne Happy Time Sport i Rekreacja Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Sławomir Domański

wyjazdy@twojaferajna.pl

CELE PRZETWARZANIA:

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą z Panią/Panem w trakcie organizacji Imprez Turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyczno – Rekreacyjne Happy Time Sport i Rekreacja Sp. z o.o.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci w oparciu o powyższą umowę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KATEGORIE UZYSKANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania).

ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka/dzieci będą udostępniane pracownikom administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej administratora danych i ich pracownikom znajdującym się na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. Twoje dane osobowe nie będą również przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lata po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Pani/Pana praw i wolności.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio za pomocom formularza zgłoszeniowego. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach informatycznych.