Ogólne warunki uczestnictwa

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNE HAPPY TIME SPORT I REKREACJA SP. Z O.O.

I. ZAWARCIE UMOWY

 1. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez Fundację Twoja Ferajna Umowy podpisanej przez Klienta. Podpisując Umowę Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług Turystycznych organizowanych przez Organizatora, który stanowi integralną część Umowy i akceptuje go. Stosunki prawne pomiędzy Organizatorem a Klientem podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszych ogólnych warunków.
 1. Warunkiem koniecznym wejścia w życie Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej jest wpłata przez Klienta na rzecz Organizatora na konto, kwoty stanowiącej 100% (słownie: sto procent) ceny Imprezy Turystycznej. W przypadku, gdy Umowa Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zostanie wypełniona nieczytelnie lub niekompletnie lub w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego regulaminu, Umowa nie wchodzi w życie, a Organizator ma prawo oferować Imprezę innemu zainteresowanemu. Zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty, o której mowa powyżej, następuje w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od daty nie dojścia Umowy do skutku.
 1. Warunkiem koniecznym wejścia w życie Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej jest także, jeśli w Imprezie Turystycznej bierze udział dziecko w wieku poniżej lat 18 (słownie: lat osiemnastu), dostarczenie Organizatorowi, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka Karty uczestnika dla każdego z Uczestników osobno. Wzór Karty uczestnika dostarczy Organizator. Niedopełnienie powyższego obowiązku uprawnia Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sport i Rekreacja Sp. z o.o. do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa odstąpienia od Umowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sport i Rekreacja Sp. z o.o. może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
 1. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu Uczestnika Imprezy, itd. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku i za skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Po podpisaniu umowy Klient zobowiązany jest zapłacić 100% (słownie: sto procent) ustalonej ceny Imprezy Turystycznej przelewem na konto Organizatora w terminie: zaliczka w ciągu 7 dni od zgłoszenia uczestnictwa i otrzymania maila potwierdzającego rezerwację miejsca w kwocie 600zł (słownie: sześćset złotych), pozostała kwota w terminie wskazanym przez Organizatora. W przypadku niedokonania przez Klienta na rzecz Organizatora wpłaty ustalonej kwoty Imprezy Turystycznej w oznaczonym powyżej terminie, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy z winy Klienta. Z prawa odstąpienia od Umowy Fundacja Twoja Ferajna może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
 1. Cena ustalona w Umowie Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej może ulec zmianie, jeżeli doszło do wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, ceł, podatków, walut lub opłat za takie usługi jak: opłaty lotniskowe, bezpieczeństwa, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, ubezpieczeniowe lub inne. W okresie 20 dni (słownie: dwudziestu dni) przed datą rozpoczęciem Imprezy Turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.
 1. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku Fundacja Twoja Ferajna zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Fundacji Twoja Ferajna czy korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY I SZKODY

 1. Każdy uczestnik Imprezy Turystycznej (uczestnikiem Imprezy Turystycznej jest Klient biorący udział w Imprezie Turystycznej oraz każda osoba, na rzecz której Klient podpisuje Umowę Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej) zobowiązany jest do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na terenie RP.
 1. Przed zawarciem umowy Organizator poinformuje Klienta o niezbędnych dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do Fundacji Twoja Ferajna. Brak wymaganych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie pozwala Fundacji Twoja Ferajna do odstąpienia od Umowy z winy Klienta. Z prawa odstąpienia od Umowy Fundacja Twoja Ferajna może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
 1. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania przepisów, o których mowa w punkcie 1 powyższego działu, obciążają uczestnika.
 1. Odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona w przypadku: szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji Imprezy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności strat moralnych, kosztów utraconego urlopu i kosztów z tym związanych, utraconych zysków, itp.; wystąpienia zjawiska siły wyższej; szkód wynikłych z działań lub zaniedbań Klienta i uczestników Imprezy Turystycznych oraz osób im towarzyszących; szkód powstałych na skutek nieuniknionych spóźnień i uprzedzenia Klientów i uczestników o możliwości ich zaistnienia.
 1. W przypadku nieujawnienia w Karcie Informacyjnej dziecka, o której mowa w dziale I pkt. 3 niniejszego Regulaminu, informacji istotnych na temat zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań dziecka oraz za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu dziecka, jeżeli ich zaistnienie miało związek z informacjami nieujawnionymi w Karcie Informacyjnej dziecka.
 1. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika Imprezy Turystycznej w trakcie trwania Imprezy Turystycznej odpowiedzialność ponosi osoba zawierająca w imieniu Uczestnika Umowę z Organizatorem. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 1. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku:
 1. stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,
 2. naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu,
 3. naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej – ma prawo zażądać kopii Regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny),
 4. powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej,Fundacja Twoja Ferajna uprawnione jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju, a także pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej na terytorium kraju oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

IV. REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Klient ma prawo zgłosić Reklamację wysyłając ją w formie pisemnej do siedziby Organizatora: Fundacja Twoja Ferajna ul. Mieszczańska 1/1, 55-011 Siechnice albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: wyjazdy@twojaferajna.pl w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) kalendarzowych od daty ukończenia Imprezy Turystycznej. Opóźnienie powoduje nieważność Reklamacji. W treści Reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec Fundacji Twoja Ferajna. Datą decydującą jest data otrzymania Reklamacji przez Organizatora lub data nadania Reklamacji w urzędzie pocztowym w formie listu poleconego.
 1. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszonych Reklamacji w ciągu 30 dni (słownie: trzydziestu dni) kalendarzowych od ich otrzymania.
 1. Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania Imprezy Turystycznej przez przedstawiciela Organizatora w miejscu realizacji Imprezy poprzez adnotację “przyjęto do wiadomości” pod rygorem nieważności.
 1. Wszelkie zastrzeżenia związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem Imprezy Turystycznej należy zgłaszać niezwłocznie do przedstawiciela Organizatora lub w przypadku jego braku – u przedstawiciela obiektu zakwaterowania, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. Zgłoszeń można dokonywać także za pomocą poczty elektronicznej na adres: wyjazdy@twojaferajna.pl.

V. ZMIANY W WYKONANIU UMOWY

 1. Organizator odpowiada za zorganizowanie Imprezy Turystycznej zgodnie z warunkami zawartej Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej oraz obowiązującymi przepisami. W tych granicach Organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty poniesione przez Klienta.
 1. Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, o ile nie zmieniają one charakteru Imprezy. Przez “nieuniknione przypadki” należy rozumieć np.: siłę wyższą, awarię środków transportu (np. samolotu, autokaru, busa), nadrezerwację miejsc hotelowych (wina hotelu), zmianę ze względów logistycznych, ekonomicznych lub ze względów bezpieczeństwa. Dopuszczalne są zmiany np. rodzaju transportu, czy miejsca zakwaterowania pod warunkiem, że nowy hotel / transport jest tej samej lub wyższej kategorii.
 1. W przypadku, gdy konieczność zmiany warunków Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zaistnieje już po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej, Organizator zobowiązany jest zapewnić Klientowi zakwaterowanie w hotelu tej samej lub wyższej kategorii o podobnych cenach, jak zastrzeżone w Umowie Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej oraz program Imprezy Turystycznej nie odbiegający w istotny sposób od uzgodnionego w tejże Umowie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany imprez i zajęć, o których mowa w punkcie poprzednim, przed lub w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, jeśli ze względu na okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie możliwe zrealizowanie zaplanowanych wcześniej imprez i zajęć.
 1. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy Turystycznej w wyniku działania siły wyższej oraz ważnych przyczyn powstałych na skutek działań osób trzecich.
 1. W przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w Imprezie Turystycznej, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy Turystycznej najpóźniej na 14dni (słownie: siedem dni) kalendarzowych przed dniem rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat bez naliczania opłat manipulacyjnych. Organizator ustala, że minimalna ilość osób potrzebnych do realizacji obozu to 12 osób. Realizacja danego panelu obozowego odbędzie się przy minimum 6 osobach zdeklarowanych.
 1. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.

VI. REZYGNACJA

ODSTĄPIENIE

Klient ma prawo zmienić warunki Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zawartej z Organizatorem. Zmiany mogą być dokonane wyłącznie w drodze porozumienia stron i wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu pisemnym przez Organizatora. Jeżeli Organizator nie zatwierdzi proponowanych zmian ważność zachowują wszystkie postanowienia Umowy pierwotnej.

VII. OPŁATY Z TYTUŁU REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej w formie pisemnej w każdym czasie przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu na Imprezę Turystyczną zgłaszając to osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Rezygnując z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Klient zobowiązany jest zapłacić (także wówczas, gdy rezygnującym jest Uczestnik Imprezy Turystycznej, w imieniu którego Klient podpisał Umowę Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej) na rzecz Organizatora: 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła przynajmniej na 20 dni (słownie: dwadzieścia dni) przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, 100% (słownie: sto procent) ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła później niż na 20 dni (słownie: dwadzieścia dni) przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
 1. Klient ma obowiązek zapłacić 100% (słownie: sto procent) ceny Imprezy Turystycznej także w przypadkach rezygnacji z Imprezy z następujących przyczyn nie leżących po stronie Organizatora:
 • odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy,
 • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granic (paszportu, wizy, zaświadczenia o szczepieniach, itd.),
 • uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby graniczne,
 • niedotrzymanie przez Klienta określonych przez Organizatora terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów,
 • choroby i innych wypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,
 • nieprzybycie na zbiórkę na miejsce wyjazdu zbiorowym środkiem transportu.
 1. W przypadku przerwania uczestnictwa w Imprezie Turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta lub uczestników Imprezy Turystycznej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

VIII. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik Imprezy Turystycznej może zawrzeć ubezpieczenie obejmujące Imprezę Turystyczną na własny koszt.

W cenie Imprezy Turystycznej zawarte jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W Umowie o udział w Imprezie Turystycznej konieczne jest podanie wszystkich osób wyjeżdżających (Uczestników Imprezy Turystycznej), tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.